Jak ograniczyć rynkowe ryzyko inwestowania?

Niezależnie czy inwestor decyduje się ulokować swój kapitał w akcje spółek giełdowych czy obligacje skarbowe, każda inwestycja generuje ryzyko utraty części, a czasami całości zainwestowanego wkładu finansowego. Ryzyko rynkowe dotyczy również przedsiębiorców, którzy pozostają w jednym sektorze lub decydują się na rozszerzenie działalności na inne rynki pokrewne. Czym jest ryzyko rynkowe i jak można je skutecznie ograniczyć?

Ryzyko nie do zdywersyfikowania

Ryzyko rynkowe występuje pod wieloma nazwami, jednak jego rozumienie pozostaje niezmienne. Często określa się je jako ryzyko cenowe lub systemowe. Jest to trudne do zdywersyfikowania ryzyko, które odnosi się do możliwych strat w pozycjach bilansowych i pozabilansowych w wyniku zmian cen rynkowych, stóp procentowych, kursów na rynku walutowym oraz cen akcji notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Wahania cen mają miejsce stale, ponieważ wciąż inwestorzy decydują się na wejście lub wyjście z inwestycji, określając wartość poszczególnych rynków. Nie sposób więc rozpoczynać nową inwestycję, zakładając, że warunki na rynku pozostaną niezmienne.

Hossa czy bessa?

Inwestor, który planuje zakup aktywów inwestycyjnych lub wejście na dany rynek, oczekuje momentu, gdy ceny będą niskie, aby móc osiągnąć możliwie jak najwyższą stopę zwrotu. Odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku inwestorów chcących wyjąć z inwestycji, a więc sprzedać posiadane aktywa inwestycyjne. Wówczas im wyższa cena, tym korzystniejsza sytuacja, ponieważ oznacza to, że inwestor osiągnął maksymalną stopę zwrotu z inwestycji w danym okresie. Te dwa przeciwne oczekiwania kształtują rynek, który wznosi się podczas hossy, ale również opada podczas bessy. Ryzyko rynkowe jest więc sytuacją, gdy odchylenie od ceny zakupu jest na minus, co generuje potencjalne starty z poczynionych działań inwestycyjnych i jest sytuacją skrajnie niekorzystną dla inwestora.

Rodzaje ryzyka rynkowego

Zmiany stóp procentowych, kursu walut oraz cen towarów i akcji generują niepewność na rynkach finansowych. Ryzyko zmiany stopy procentowej istotnie wpływa na inwestycje finansowane kapitałem obcym i istotnie zwiększa miesięczną ratę kredytu. Wzrost stopy inflacji informuje o ryzyku zmiany cen towarów, które są przedmiotem handlu. Ryzyko walutowe z kolei wpływa przede wszystkim na inwestycje obecne na rynku walutowym lub międzynarodowym czy też wymagające transakcji w co najmniej dwóch różnych walutach. Ryzyko rynkowe jest nieuniknione, jednak można je ograniczyć, odpowiednio zarządzając portfelem inwestycyjnym. Warto więc śledzić bieżące analizy rynku finansowego, aby wiedzieć, w co warto inwestować.

Historia lubi się powtarzać

Rynkowe ryzyko inwestowania jest więc nieodłącznym elementem obecności na rynkach finansowych. Historia wskazuje na liczne przypadki nieoczekiwanych kryzysów, które odbiły się szerokim echem nie tylko wśród osób lokujących środki finansowe w aktywa inwestycyjne, ale również ogół społeczeństwa. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest Wielki Kryzys, który miał miejsce w latach 1929 – 1933 i objął niemal wszystkie gałęzie gospodarki. Innym współczesnym przykładem kryzysu na rynku finansowym był kryzys z 2007 roku związany z rynkiem kredytów hipotecznych oraz pożyczek sub-prime. Wahania cykli koniunkturalnych wskazują, że podobne kryzysy mogą pojawiać się cyklicznie, dlatego nie sposób jest ich uniknąć. Aby ograniczyć ryzyko rynkowe, warto więc uważnie śledzić sytuację makroekonomiczną i reagować na pierwsze sygnały nadchodzącego kryzysu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *