Czym są akcje imienne?

Są różne sposoby inwestowania. Jedną z nich są akcje. Rzecz jasna już na samym początku należy zdawać sobie sprawę, że są to ryzykowne instrumenty finansowe. Warto na ich temat dowiedzieć się więcej. Dziś skupimy się na akcjach imiennych.

Czym są akcje?

Zacznijmy może od tego, że powszechnie uważa się, że akcje przeznaczone są dla osób, które mają relatywnie duże doświadczenie w inwestowaniu. W tym przypadku rzeczywiście ryzyko jest duże i można sporo stracić. Same akcje są rodzajem papierów wartościowych. Posiadacz określany jest mianem akcjonariusza. Kupując akcję jest się niejako współwłaścicielem danej części majątku konkretnej spółki akcyjnej. Akcje dopuszczone są do publicznego obrotu, a to oznacza, że można nimi handlować na rynku dostępnym dla indywidualnych inwestorów, czyli publicznym rynku kapitałowym. Posiadacz akcji ma pewien wpływ na to, jak zarządzana jest dana spółka. Posiada też prawo do udziału w zysku wypracowanym. Tutaj realny wpływ, ale też wielkość zysku zależy od tego, ile akcji się posiada. W przypadku zysków akcjonariusze mają prawo do dywidendy. Jednym z rodzajów akcji są akcje imienne. Czas o nich dowiedzieć się więcej. 

Czym są akcje imienne?

Akcje imienne to takie, które są ściśle powiązane z konkretną osobą. Jest ona wymieniona w dokumencie tego instrumentu finansowego z imienia i nazwiska. Wtedy mowa o osobie fizycznej, ale akcje mogą być też powiązane z konkretną firmą, a więc osobą prawną. Akcjonariuszem danej spółki jest osoba, która została wpisana do księgi akcyjnej, zaś księga akcyjna prowadzona jest przez zarząd spółki. Znajdują się w niej informacje dotyczące inwestorów posiadających akcje imienne. Są to informacje takie jak: dane adresowe, wysokość dokonanych wpłat na akcje, ale też informacja o ewentualnym przeniesieniu akcji na inną osobę. Zaleca się, by dokument akcji był sporządzany na piśmie. Powinien też posiadać pieczątkę spółki oraz podpis zarządu. Należy jeszcze wiedzieć, że statut spółki określa rodzaj i liczbę akcji, ale też wartość nominalną instrumentów finansowych jakie mają być emitowane. Bardzo ważne jest także to, że akcje imienne wiążą się z obowiązkiem powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Do tego typu rodzaju zalicza się także akcje uprzywilejowane. Tego typu papiery wartościowe emitowane są przez spółki kapitałowe, do których zalicza się np. spółka akcyjna czy komandytowo-akcyjna. Dzięki emitowaniu właśnie papierów wartościowych takie firmy nie muszą zaciągać kredytów, choćby na rozwój działalności, gdyż zyskują duże środki finansowe. 

Czy akcje imienne mogą być przekazane innej osobie?

Akcje imienne nie są tym samym co akcje na okaziciela. Mogą być one jednak przekazywane innej osobie zarówno fizycznej, jak i prawnej, ale tylko pod konkretnymi warunkami. Niezbędne jest umieszczenie zapisu na dokumencie. Można też sporządzić oddzielny dokument potwierdzający przekazanie. Istotne jest także to, że przekazanie nie ma formy fizycznej, lecz jest to forma prawa do zarządzania danym papierem wartościowym, który można potem zdeponować, choćby w domu maklerskim. Akcjonariusze posiadający akcje imienne mogą też wziąć udział w walnym zgromadzeniu, przy czym muszą zostać wpisani do księgi akcyjnej najpóźniej na tydzień przed planowaną datą walnego zgromadzenia.              

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *