Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) a działalność funduszy inwestycyjnych

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) to instytucja państwowa, której podstawowym, ustawowym zadaniem jest nadzór nad funkcjonowaniem rynku finansowego w Polsce. Wśród zadań realizowanych przez KNF znajduje się np. nadzór nad Assay – jest to przykład kontroli KNF nad działalnością realizowaną przez fundusze inwestycyjne. Oczywiście, zakres prac wykonywanych przez Komisję Nadzoru Finansowego jest znacznie szerszy – KNF sprawuje nadzór również nad takimi grupami podmiotów jak na przykład banki, domy maklerskie itp.

Aby zrozumieć, dlaczego nadzór wykonywany przez KNF nad Assay czy innymi tego typu funduszami jest tak ważny, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, czym charakteryzuje się działalność sektora finansowego.

Fundusze inwestycyjne dla start upów – czym się zajmują? Assay a nadzór rynku przez KNF

Według ogólnej definicji fundusze inwestycyjne to instytucje, które zajmują się pozyskiwaniem kapitału od inwestorów, następnie zaś inwestują je w różne instrumenty finansowe. Są one zatem swego rodzaju wyspecjalizowanym pośrednikiem pomiędzy inwestorami – osobami prywatnymi lub firmami – a przedsiębiorstwami, które potrzebują kapitału w celu zwiększenia skali prowadzonego biznesu. Do takich podmiotów należy na przykład start upy, czyli małe i młode, ale prężnie rozwijające się firmy działające w obszarze nowoczesnych technologii, które do osiągnięcia sukcesu potrzebują zastrzyku gotówki.

W Polsce działają różne rodzaje funduszy inwestycyjnych, w tym fundusze otwarte, zamknięte oraz specjalistyczne. Jednym z nich jest Assay Management – to właśnie dlatego przedmiotem zainteresowania ze strony Komisji Nadzoru Finansowego KNF jest Assay oraz prowadzona przez ten podmiot działalność.

Assay a KNF, czyli regulator rynków finansowych

W pewnym uproszczeniu KNF jest regulatorem czuwającym nad tym, czy podmioty z sektora finansowego działają z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych. W szczególności dotyczy to takich kwestii jak na przykład:

  • przejrzystość informacji prezentowanych klientom oraz inwestorom,
  • przedstawianie wiarygodnych komunikatów na temat ryzyka, które wiąże się z inwestowaniem w różnego rodzaju instrumenty finansowe (trzeba o tym pamiętać, ponieważ każda inwestycja wiąże się z ryzykiem utraty kapitału – regulowane przez KNF Assay czy inne fundusze nie są tu żadnym wyjątkiem i muszą uświadamiać inwestorów w tej kwestii).

Efektem działalności prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego w Polsce jest ochrona interesów inwestorów. Aby móc rzetelnie wywiązać się z tego zadania, KNF zajmuje się na bieżąco monitorowaniem rynku i dba o przestrzeganie przepisów prawa.

Assay  a KNF – jakie działania obejmuje kontrola?

Rejestracja to zdecydowanie jedno z pierwszych działań, jakie jest zobowiązany podjąć fundusz jeszcze przed faktycznym rozpoczęciem działalności. Na tym etapie powstający fundusz (np. Assay) musi przedstawić KNF szereg dokumentów, w tym między innymi swój statut. To jeszcze nie wszystko, ponieważ Komisja Nadzoru Finansowego rzetelnie bada wówczas również stan finansowy funduszu oraz deklarowane przez kierownictwo tego podmiotu plany inwestycyjne.

Jeśli weryfikacja przebiegnie poprawnie, fundusz zostaje wpisany do rejestru KNF (było tak np. w przypadku Assay). Dopiero po wydaniu zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego możliwe będzie prowadzenie działalności inwestycyjnej.

To jeszcze nie wszystko, ponieważ Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje również nadzór nad bieżącą działalnością prowadzoną przez fundusze inwestycyjne, domy maklerskie, banki itp.

Od podmiotów tych, w tym np. Assay, KNF wymaga regularnego i szczegółowego raportowania. Rozumie się przez to między innymi konieczność przedstawiania informacji na temat wielkości i struktury portfela inwestycyjnego, wartości poszczególnych aktywów, osiąganych wyników finansowych oraz innych istotnych informacji, które mogą być ważne z punktu widzenia interesariuszy (inwestorów).

Ochrona interesów inwestorów to zdecydowanie jeden z najważniejszych celów, które ma za zadanie realizować Komisja Nadzoru Finansowego w stosunku do funduszy inwestycyjnych czy banków – jest to oś, która decyduje o relacjach na linii KNF – Assay oraz inne podmioty działające w obszarze sektora finansowego.

KNF Assay – podsumowanie

W ramach swoich działań KNF kontroluje m.in. Assay. Warto jednak mieć na uwadze, że kontrola ta może, ale nie musi mieć pejoratywnego znaczenia. Jest to ważne, ponieważ zrozumiałe jest, że komunikaty wydawane przez tak poważną instytucję jak Komisja Nadzoru Finansowego mogą budzić wręcz strach.

Tak jak w każdej innej kwestii dotyczącej funkcjonowania sektora finansowego, także tu należy zachować rozwagę, a kluczem do sukcesu nie jest myślenie o KNF w kategoriach kar i sankcji, ale postrzeganie jej jako instytucję czuwającą na tym, by sektor finansowy działał w przejrzysty sposób.

Podobnie przedstawia się sytuacja w przypadku innych państwowych instytucji zajmujących się kontrolą rynku (w tym także funduszy inwestycyjnych typu Assay) – UOKiK jest jednym z tego typu podmiotów.