Czym są fundusze private equity?

Fundusze private equity to wehikuły inwestycyjne, powołane w celu inwestowania powierzonych im przez osoby trzecie funduszy w przedsiębiorstwa prywatne, to znaczy takie, które nie są przedmiotem publicznego obrotu na giełdzie.

Forma organizacyjna funduszu private equity nie jest sprecyzowana i zależy od danej jurysdykcji. Najczęściej występują w formie tzw. limited partnership, co w polskich warunkach przyrównać można do spółki komandytowej, w której występuje rozróżnienie pomiędzy komandytariuszy (określanymi jako limited partners), czyli wspólnikami pasywnymi, których rola ogranicza się do wniesienia kapitału do spółki, oraz komplementariuszami (określanymi mianem general partners), czyli wspólnikami aktywnymi, którzy odpowiadają za zarządzanie funduszem. Fundusze private equity najczęściej powoływane są na określony okres, na przykład dziesięć lat, po którym następuje podział wypracowanego przez fundusz zysku do wspólników. Wynagrodzenie general partners opiera się na tzw. opłacie za zarządzanie oraz określonym udziale w zysku funduszu, natomiast wynagrodzenie limited partners jest zależne od wniesionego wkładu finansowego.

Fundusze private equity dokonują różnych form inwestycji, zarówno kapitałowych, dłużnych, jak i hybrydowych. Najczęściej inwestują w przedsiębiorstwa w fazie wzrostu, z potwierdzonym modelem biznesowym, które potrzebują środków na zwiększenie skali działalności, choć mogą również inwestować w przedsiębiorstwa dojrzałe, zdolne do generowania dodatnich przepływów pieniężnych. Najczęściej, oprócz zaangażowania kapitałowego fundusze private equity oferują przejmowanym spółkom wsparcie merytoryczne w zakresie organizacyjnym, księgowym, zarządczym czy prawnym. Przeciętna inwestycja funduszu trwa od pięciu do siedmiu lat. Po tym okresie następuje spieniężenie inwestycji oraz podział zysków pomiędzy partnerów.

Czynnikiem odpowiadającym za sukces funduszu jest wiedza i doświadczenie general partners. Dobór odpowiednich spółek portfelowych, umiejętności negocjacji, odpowiedniego wsparcia inwestycji to elementy, które w rezultacie pozwalają na wypracowanie przez fundusz założonej stopy zwrotu.

„Pozyskanie inwestora to złożony proces, w którym ogromną rolę odgrywa odpowiednie przygotowanie i zaangażowanie właścicieli firmy” – czytamy na stronie CMT Advisory. Proces ten musi być dobrze przemyślany i starannie przeanalizowany. Więcej informacji o pozyskaniu inwestora znajdziemy pod adresem: https://cmt-advisory.pl/co-robimy/doradztwo-transakcyjne/pozyskanie-inwestora/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *